Relasjonsvansker – få hjelp til å håndtere vanskelige relasjoner og konflikter.

Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog i 14 år og har hjulpet hundrevis av personer med relasjonsvansker, hvordan forholde seg til manipulative og narsissistiske folk, samt konflikthåndtering og kommunikasjonsproblemer. Med rett hjelp er det mulig å lære seg bedre kommunikasjon, grensesetting, samt å fremstå tydeligere i møte med andre. Jeg tilbyr både:

 • samtaleterapi og psykologtimer på nett,
 • et to timers videobasert nettkurs i utbrenthet og stressmestring,
 • samt at her på hjemmesiden har jeg skrevet flere informative artikler om relasjoner, konflikthåndtering og kommunikasjon.

Bruk kontaktskjema for timehenvendelser eller om du har spørsmål angående nettkurset. Jeg har kort ventetid og man trenger ikke henvisning fra lege.

Bestill time på kontaktskjema

Beskriv kort problemet og foreslå noen tidspunkter for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1500,- kr per 45 min. time.

Relasjonsvansker, selvfølelse & kommunikasjon.

Den vanligste grunnen til at folk tar kontakt med psykolog er fordi de har problemer med å relatere konstruktivt med andre. Enten de har relasjonsvansker i helt spesifikke relasjoner og situasjoner, eller de syntes at relasjonsvanskene er mer generelle, så opplever de noen relasjoner som såpass belastende at de ønsker hjelp til å forstå hvordan de kan håndtere og relatere med folk på en mer konstruktiv måte.

Mange syntes det kan være vanskelig å relatere med nær familie. Ofte syntes de at foreldre, søsken, eller barna gjør dem slitne eller driver dem til vanvidd, og noen ganger kan det være kjæresten og ektefellen som man sliter med å ha et godt forhold til.

Samtidig ønsker man som regel ikke å kutte ut familiemedlemmer fra livet sitt helt og holdent. Utfordringen blir da å forholde seg til andre på en måte der man føler at man ikke mister seg selv, men at man kan være komfortabel med å sette grenser, samt uttrykke seg med klarhet og styrke.

Men relasjonsvansker kan også oppleves i andre kontekster og dreie seg om helt andre temaer. I samtaleterapien jobber vi også med temaer som omhandler:

 • Sosial dynamikk & rolleforventninger.
 • Grensesetting & tydelighet.
 • Konfliktskyhet & selvhevdelse.
 • Sinnemestring.
 • Sosial angst & sjenerthet.
 • Avhengighetsproblemer.
 • Sosial isolasjon.
 • Projeksjoner & paranoia.
 • Selvfølelse & selvtillit.
 • Dominans vs. passivitet.
 • Autoriteter & formelle situasjoner.
 • Dating & kjæresterelasjoner.

 

Sosial dynamikk & rolleforventninger.

Mange sliter med å skjønne «spillereglene» som gjelder i sosiale settinger. Hva som er passende eller upassende atferd gitt konteksten man er i trenger man ofte hjelp til å se, og da kan en psykolog være til hjelp for å bidra med innspill og innsikt.

I terapien ser vi også på hva som er dynamikken i en sosial gruppe, hva slags personlighetstyper man har med å gjøre, hva som er respektfullt og vennskapelig, versus hva som er enten overhøflig og overfladisk eller lite respektfullt og slemt. I tillegg jobbes det med å forstå konteksten man er i og hva som forventes av rollen man har i gruppen og i settingen.

Hvor personlig skal man være og på hvilket nivå skal man legge seg på når det gjelder selvavsløring og interesse. Hvordan utvikle en relasjon fra ukjent, til bekjent, og så til venn er det også mange som lurer på hvordan man gjør.

Flere av disse temaene er ofte av subtil art, men mange som sliter med relasjonsvansker har en tendens til å betrakte disse temaene enten sort/hvitt eller så er de veldig strenge med seg selv og har en tendens til å sette seg selv under andre og godta upassende atferd fra andre.

 

Grensesetting & tydelighet.

For noen er det å sette grenser og være tydelig forbundet med noe slemt og egoistisk. Men ettersom vi lever i en verden der mange ikke er respektfulle eller ønsker det beste for oss, er styrken som ligger bak sunn grensesetting nødvendig for å ikke bli overkjørt eller manipulert. Mange har vokst opp i hjem der de ikke har fått mulighet til å uttrykke seg bestemt eller bruke styrke og kraft på en god måte, og trenger å lære dette nå i voksen alder.

 

Konfliktskyhet & Selvhevdelse.

Mange setter likhetstegn mellom å uttrykke sin egen vilje og det å skape konflikt i relasjoner. Ofte tar de på seg skylden for at andre utagerer og ikke evner kontrollere emosjonene sine. Hvis man trekker seg unna og går med på hva andre vil uten å ta hensyn til hva en selv vil ender man ofte opp utbrent og deprimert. Derfor er det viktig å lære seg å uttrykke viljen sin, støtte egne beslutninger, samt bli klar over egne ønsker, verdier og prioriteringer. Å lære seg hva som er ens eget ansvar og hva som er andres ansvar hører inn under her.

 

Sinnemestring.

Har man problemer med å bli fort oppfarende og utagerende og ønsker kontrollere sinne sitt er det viktig å vite forskjellen på følelsen sinne som er en fysisk aktivering i kroppen kontra utagering som er en handling. Når man utagerer bruker man hevet stemme, brå bevegelser, og truende kroppsspråk til å dominere andre for å få viljen sin. Følelsen sinne derimot kan kommuniseres på en rolig og behersket måte uten å heve stemmen i det hele tatt.

Å bli bevisst hvilke følelser som vekkes til live rett før man har en tendens til å utagere, samt lære seg å kommunisere egne følelser på en konstruktiv måte bidrar til at man klarer mestre eget sinne.

Ofte utagerer man mot de som står en nærmest slik som barn og ektefelle, mens sjefen og naboer får unnslippe. Å bli bevisst hvem det underliggende sinne er rettet mot, snarere enn å ta det ut ovenfor de man tenker man er «berettiget» til å ta det ut over, samt å lære seg å kommunisere irritasjon og frustrasjon på et tidlig stadium på en konstruktiv måte framfor å la det bygge seg opp over tid er viktig.

 

Sosial angst & sjenerthet.

Er man veldig sjenert påvirker dette naturligvis evnen til å skape gode og nære relasjoner. Å bli bevisst hva man selv vil og står for, samt være komfortabel med å uttrykke sin egen mening og dele sine interesser, framfor først og fremst å fokusere på hvordan man fremstår i andres øyne og om man blir likt og godtatt, er noe man trenger å jobbe med da.

Når man kan innse at en sjenert adferd i stor grad også er en manipulativ adferd blir den også lettere å gi slipp på. Den sjenerte prøver å påvirke hvordan den fremstår i andres øyne ved å tankelese seg til hva andre liker og forventer, og tilpasser så adferden sin deretter for å selv bli likt framfor å være tro mot sin egen sannhet, prinsipper, vilje, og interesse. Dette skaper anspenthet og angst fordi den sjenerte da undertrykker sin egen spontanitet og instinkter så og si kontinuerlig.

 

Avhengighetsproblemer.

En person med en avhengighet har per definisjon gitt fra seg en del av sin styrke og integritet i bytte mot en kortsiktig tilfredsstillelse. Dette gjør det vanskelig å ha nære og tillitsfulle relasjoner. Denne personen har heller ikke tatt et bevisst valg om hvordan den ønsker å prioritere tiden sin for å finne en balanse i livet, noe som forhindrer modenhet og ansvarsfullhet.

I dagens samfunn med flere og flere potensielle fristelser har man også sett en økning i variasjonen av typer avhengighet, og folk søker nå hjelp til å overvinne: spillavhengighet, pornoavhengighet, avhengighet til alkohol, narkotika, eller medikamenter, avhengighet til nyheter, tv-serier, eller sosiale medier, avhengighet til sukker, brus, og godteri, samt avhengighet til sport og gambling, for å nevne noen av de vanligste.

 

Sosial isolasjon.

Selv om vi via sosiale medier har flere og flere muligheter til å ha kontakt med andre, er det også flere og flere som er ensomme og sosialt isolerte. Mange ønsker å komme ut av isolasjonen og møte noen å være venn med eller dele interesser med men sliter med å komme i gang og vite hvordan de skal ta kontakt.

 

Projeksjoner & paranoia.

Mange som sliter med relasjonsvansker projiserer, ofte uten å vite det, at andre er kritiske og negative personer. Denne forhåndsdømmingen blir ofte til en selvoppfyllende profeti, fordi når vi forventer en negativ respons fra andre beskytter vi oss ved å være avventende og skeptiske i utgangspunktet. Denne væremåten forhindrer at man blir så godt kjent som man kunne ha blitt ettersom man innerst inne ikke stoler helt på at andre vil en vel.

Å bli bevisst egne projeksjoner og hvilke egenskaper vi tillegger andre på forhånd før vi har lært dem å kjenne er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bedre relasjonene våre.

 

Selvfølelse & selvtillit.

Å føle seg verdifull og verdt å elske er en forutsetning for å være jevnbyrdig i en relasjon. Hvis vi konstant hakker på oss selv og rakker ned på både hvem vi er og på evnene våre ender vi fort opp deprimerte og usikre i sosiale sammenhenger.

Ofte blir selvfølelsen vår holdt nede av negative antagelser vi har om oss selv og andre. Det kan være verdifullt å se slike mønstre, vende seg mot dem, samt tilegne seg mer konstruktive måter å snakke til seg selv på og behandle seg selv.

Den indre stemmen vi bruker til å snakke til oss selv på er ofte noe vi imiterer fra tilknytningspersonene våre i barndommen. Hvis f.eks. foreldrene våre snakket til oss på en kritisk og streng måte blir det fort til at vi imiterer denne måten å snakke til oss selv på i voksen alder.

 

Dominans vs. Passivitet.

Ofte skaper vi konflikter i relasjoner fordi vi enten er for dominerende ovenfor andre eller for passive i møter med andre. Ingen liker å være med folk som er utagerende, bedrevitende, kommer med uoppfordrede råd, som ikke er villig til å forhandle men ønsker å ha ting på sin måte, som viser lite interesse men som forventer at andre er interessert i alt denne foretar seg, som forventer at andre adlyder eller stiller opp hvis denne ønsker det, eller som latterliggjør og ikke viser respekt.

På samme måte er det få som liker å relatere med passive mennesker som tar lite initiativ, har liten energi eller engasjement, som ikke uttrykker viljen sin, og som gir lite av seg selv.

Å forstå den sosiale dynamikken og hvordan man påvirker og blir oppfattet av andre og hva som driver ens væremåter og reaksjoner kan føre til en selvinnsikt som positivt påvirker ens relasjoner.

 

Autoriteter & formelle situasjoner.

Mange blir veldig stresset og angstfulle når de befinner seg i en situasjon med folk som innehar høy status eller autoritet. Selv om denne autoriteten kan være verdens triveligste menneske så blir de veldig satt ut og klarer ikke relatere normalt og være rolig og avslappet i situasjonen.

Å utforske tidlige opplevelser med autoriteter, inkludert i ens oppvekst. Hvordan man tenker om og forholder seg til prestasjoner, straff, disiplin, samt egnes og andres forventninger. Hvordan man tenker at andre kan tillate seg å oppføre seg før man selv reagerer, samt ens nivå av bekymringer og konsekvenstenkning framfor å fokusere på hva en selv vil og ens egen uttrykksform. Dette er eksempler på temaer vi kan ta opp i samtaleterapien som kan bidra til bedre relasjoner og mindre angst og bekymring.

 

Dating & kjæresterelasjoner.

Dette er et veldig vanlig tema mange tar kontakt med psykolog for. De føler at de ikke vet hvordan de skal oppføre seg rundt folk de er tiltrukket av og ønsker å date eller bli kjent med. Selv om dette er et tema som opptar alle mennesker i alle aldre er det spesielt mange unge menn sliter med hvordan i det hele tatt forholde seg normalt til jenter de er interessert i.

Tematikk knyttet til forventninger, intimitet, verdier, prinsipper, seksualitet, selvfølelse, kommunikasjon, og integritet, er bare noen av temaene som gjerne tas opp.

Artikler om angst.

Symptomer på angst.

Ettersom angst omfatter en rekke beslektede tilstander og symptomer, kan angstsymptomene i praksis se veldig forskjellig ut fra person til person. Det de fleste ikke vet er at angst kanaliseres i kroppen på tre forskjellige måter Les mer

Panikkangst.

For en som har panikkanfall kjennes angsten så overveldende ut at man tror ens siste time har kommet. Man opplever følelser, angst og tanker som om de er en og samme fenomenet, og blir dermed livredd for det som skjer i kroppen. Les mer

Behandling av angst.

Det som kurerer angsten er å bli komfortabel og aksepterende av alle sine følelser, ettersom angstmekanismen trigges som en respons til ubevisste følelser og forsøker holde disse utenfor bevisstheten. Les mer

Behandling av OCD.

OCD, dvs. tvangstanker og tvangshandlinger, kan være vrient å overvinne, men både ISTDP og kognitiv adferdsterapi har vist seg å være effektive behandlingsmetoder mot lidelsen. Les mer