Psykoterapi og behandling av angst.

Forskning viser at psykoterapi er den mest effektive behandlingsformen for angstlidelser. Dette fordi at psykoterapi, til forskjell fra kun medikamentell behandling av angst, behandler mer enn bare symptomene. Selvsagt er det mulig å kombinere begge behandlingsmåtene, og mange har god effekt av det. Jeg behandler angst med psykoterapi som psykolog på nett. Hvis du ønsker medikamentell behandling må du ta kontakt med fastlegen eller en psykiater.

 

Hvorfor psykoterapi fungerer.

Kort fortalt er det som kurerer angst å bli komfortabel med og aksepterende til alle sine følelser. Angstmekanismen i hjernen trigges som en respons til ubevisste følelser og forsøker holde disse utenfor bevisstheten. Derfor er det om å gjøre og komme i kontakt med den delen av det ubevisste som tillater at følelser kan bli kjent på uten at kroppen reagerer med angstsymptomer.

Denne prosessen innebærer en bevisstgjøring vedrørende hvilke følelser som finnes, og da spesielt de følelsene psyken har undertrykt, hvordan disse kjennes i kroppen, at man utforsker følelser ovenfor sentrale personer i sin nåværende livssituasjon, samt at man utforsker følelser ovenfor tilknytningspersoner i fortiden.

I tillegg jobber man i terapien med å bli bevisst hvordan angsten kanaliseres i kroppen, hvordan man kan regulere angsten så den ikke blir for overveldende, samt at man blir bevisst sine mindre konstruktive handlingsmønstre og tankemønstre som har utviklet seg opp igjennom årene og som nå fungerer som dysfunksjonelle forsvarsmekanismer.

 

Behandlingens tidspespektiv.

For noen er psykoterapi en prosess som gir en positiv bedring og reduksjon av symptomer i løpet av 1-5 terapitimer. Dette er mulig ettersom de har relativt god kontakt med følelser fra før av og kun trenger noen til å guide dem gjennom prosessen med å få kjent på dem og bearbeidet dem. For å lykkes med et såpass kort behandlingsforløp trenger man også være ydmyk ift sitt ubevisste sinn, inkludert sine mørke sider, samt være villig til å kjenne på følelser noen kan betrakte som upassende.

Et annet kjennetegn ved folk som oppnår bedring innenfor et relativt kort tidsperspektiv er at de er interesserte i hvordan egen psyke fungerer. De er lite defensive når det gjelder å utforske egne forsvarsmekanismer. De har også evnen til å vende seg i mot dysfunksjonelle forsvarsmekanismer, samt at de tørr utforske følelser som de ikke har vært klar over at psyken har undertrykt.

 

Motstand mot å utforske egne følelser forhindrer bedring.

Andre har større motstand, bevisst eller ubevisst, til terapiprosessen. De er ikke fullt så villige til å utforske ubevisste følelser. De har en motstand mot å utforske sider ved seg selv som de kan ha lært at er flaut, uhøflig, upassende, skumle eller emosjonelt overveldende.

Hvis det er stor motstand mot å kjenne på egne følelser blir ofte denne motstanden en sentral del av terapiprosessen og man forsøker forstå hva det er som driver motstanden. Denne prosessen kan gi stor innsikt i egen psyke og være veldig verdifull.

F.eks har mange en motstand mot å innrømme at de kan føle sinne ovenfor andre. Dette tiltross for at følelsen sinne er noe som ethvert menneske naturlig besitter og som fungerer som en beskyttelsesmekanisme mot undertrykkelse og urettferdighet.

Noen har motstand mot å utforske sine forsvarmekanismer, tankemønstre og handlingsmønstre. De er ikke villige til å erkjenne at de noengang kan utvise antatte negative menneskelige egenskaper som feks. gjerrighet, egoisme, fortelle usannheter etc. Denne mangelen på ydmykhet og selvinnsikt gjør at prosessen med å komme i kontakt med sitt «ekte jeg» og sine følelser tar lengre tid.

For å overvinne angsten trenger man ydmykhet og en aksept om at det kan finnes sider ved en selv som av og til ikke lever opptil ens ønskede standarder eller grad av perfeksjon. Man trenger en villighet til å kjenne på følelser som er mer dyriske i natur enn det man har blitt oppdratt til å være. I tillegg trenger man være åpen for at alle følelser har en konstruktiv funksjon slik at man ikke dømmer dem som noe negativt.

Mange har ikke grått, vært sinte, eller delt følelser med andre på flere år, og de innser ikke i hvilken grad mennesket er et følende vesen og hvor intense følelser faktisk kan bli. Å undertrykke følelser over tid har en sammenheng med utviklingen av angstsymptomer.

 

Målene med psykoterapi og psykologisk behandling.

Psykoterapi kan avdekke de underliggende årsakene til både angsten, stresset, og de evigvarende bekymringene. Det kan bidra til at man roer ned, finner større sikkerhet i seg selv, får bedre selvinnsikt, selvtillit og selvfølelse, samt at man lærer å vurdere situasjoner på en mer konstruktiv måte.

Psykoterapi hjelper med ens relasjoner og hvordan man kan forholde seg til andre på en mer konstruktiv og givende måte. I tillegg er fokuset på å lære seg mer effektive mestrings- og problemløsningsstrategier.

Psykoterapi gir verktøyene man trenger for å vinne over angsten. I løpet av terapiforløpet vil man lære seg hvordan man mest effektivt kan bruke disse verktøyene.

Men før man begynner en terapiprosess er det greit å være inneforstått med at utfallet av terapien i stor grad avhenger av ens egen innsats og motivasjon og hvordan man bruker teknikkene og konseptene i hverdagen.

 

Utfallet og lengden av terapien vil oppsummert avhenge av:

 • Motivasjonen til endring.
 • Motstanden mot å utforske følelser og forsvarsmekanismer.
 • Angstlidelsen man sliter med (les: panikkangst, sosial angst, fobier, tvangslidelser etc).
 • Hvordan angsten kanaliseres i kroppen (les: via stripete muskulatur, glattmuskulatur, eller kognitiv/perseptuell forstyrrelse).
 • Intensiteten til angsten.

Selv om psykoterapi aldri kan garantere et positivt utfall viser psykoterapiforskning at mange angstlidelser viser god bedring etter 5-15 terapitimer.

 

Ulike terapiformer anvendes ofte i behandlingen.

Ofte blir forskjellige typer psykoterapi anvendt i en og samme behandling avhengig av hvor i prosessen man er og hva som er målet for terapien. I løpet av terapiforløpet er det vanlig å skifte mellom disse ulike terapiformene for å oppnå best mulig resultat.

Dynamisk psykoterapi og ISTDP ser på de bakenforliggende årsakene til at tanke- og handlingsmønstre oppsto, hvilken funksjon disse har hatt, hvordan de har utviklet seg, og hvordan de har tjent som forsvarsmekanismer mot egne følelser. I tillegg er fokuset å kjenne på disse ubevisste følelsene i terapitimen.

Kognitiv atferdsterapi anvendes for å endre handlingsmønstre og tankesettet bak dysfunksjonelle holdninger og oppfatninger. Her er fokuset mye på problemløsning og opparbeiding av nye og mer konstruktive vaner. Eksponeringsterapi benyttes for å desensitivere seg til ting man har en fobi mot i den hensikt å gradvis redusere angsten som objektet trigger.

Å bli kvitt angsten krever tid, innsats, motivasjon og forpliktelse. Det innebærer å møte angsten framfor å unngå den, tørre og utforske underligggende følelser, samt å konfrontere og vende seg mot destruktive forsvarsmekanismer.

En dysfunksjonell forsvarsmekanisme som de fleste med angst har er den evigvarende bekymringen. Dette inkluderer bekymring og tvil om terapiens effekt og resultater, noe som kan føre til at man slutter midt i terapiprosessen.

 

Egeninnsats og motivasjon.

Man kan selv bidra til positiv endring ved å bevisst foreta konstruktive valg utenom terapitimene. Alt fra det daglige aktivitetsnivået til kvaliteten av det sosiale livet påvirker angsten. Det samme gjør søvnkvaliteten og kostholdet. Ved å foreta et bevisst valg om å fremme avslapning, vitalitet og et positivt syn på tilværelsen reduseres spenningsnivået i kroppen.

Ved å lære om hva angst faktisk er kan du klare å regulere den når den kommer. For å overvinne angsten trenger man forstå fenomenet. Ganske mange blir faktisk kvitt angsten etter bare 1-2- terapitimer når de bare endelig forstår hva angst faktisk er.

Vær bevisst relasjonene dine og i hvilken grad du bruker tiden din med folk som gir deg energi fremfor å være med folk som tar energien din. Ensomhet og isolasjon bidrar til at angsten øker og at man får mer tid til å ligge hjemme og bekymre seg.

Det hjelper å skaffe seg en sunnere livsstil og sørge for å være fysisk aktiv. En halvtime med fysisk aktivitet om dagen minsker anspenthet og stress. Ta deg tid til å evaluere hvilke aspekter i livet som gjør deg stresset og vær bevisst hvilke ansvarsoppgaver du tar på deg. Dette skaper en større grad av kontroll og forutsigbarhet i tilværelsen og er med på å redusere angsten.

Relaterte artikler om angst

Om tvangslidelse/OCD.

Hva er panikkangst?

Angst – hva er det?.

Hva er fobier?

Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) kan være vanskelig å forstå. Med kunnskap om psyken og hva som kjennetegner angstlidelser blir det lettere å håndtere OCD-symptomene. Les mer

For en som har panikkanfall kjennes angsten så ubehagelig og overveldende at man tror ens siste time har kommet. Man opplever følelser, angst og tanker som om de er én uhåndterlig ting, og er dermed livredd for det som skjer. Les mer

Mange er ikke klar over hva angst er. De tror angst betyr at de er redde eller at de er i fysisk fare, men vet ikke at i hjernen finnes en mekanisme som angriper følelser med muskelspenninger (les: angst) få millisekunder etter at en følelse har oppstått. Les mer

En fobi er angst som tolkes som frykt for en ytre ting eller hendelse. Menneskesinnet kan i teorien utvikle en fobi mot alle tenkelige ting. Fobier kan behandles relativt effektivt med eksponeringsterapi og kognitiv terapi. Les mer

Bestill online psykologtime via kontaktskjema.

Kun online psykologhjelp.

Jeg tilbyr nå kun psykologhjelp på nett og er ikke lenger på kontoret i Oslo.

Bruk kontaktskjemaet ettersom jeg sjelden er tilgjengelig på telefon. Beskriv kort problemet og foreslå noen tider som passer for en førstetime. Jeg svarer som regel i løpet av noen timer, og senest neste virkedag.

Prisen er 1490,- kr per 45 min. time. Du må være over 18 år.

Populært fra bloggen.

14 tips for hvordan håndtere stress & bekymringer.

38 % av oss bruker en stor del av tilværelsen på bekymringer. Få praktiske tips om hvordan bryte denne vanen samt hvordan redusere stress i hverdagen. Les mer

Tinnitus – kan psykologisk behandling hjelpe?

Ca 800 000 nordmenn lider av tinnitus, noen i så stor grad at det ødelegger livskvaliteten betraktelig. Psykologisk behandling kan lindre symptomtrykket. Les mer

Hva er kognitiv psykologi og kognitiv adferdsterapi (CBT)?

CBT er en effektiv terapimetode som brukes i behandlingen av en rekke angstlidelser, psykosomatiske lidelser, samt depresjoner og relasjonsvansker. Les mer

Hva er de vanligste forsvarsmekanismene?

Forsvarsmekanismene våre forsvarer oss mot våre ubehagelige følelser. Ved å bli bevisst de vanligste forstår man mer av egen psyke og hvorfor andre reagerer som de gjør. Les mer

Mest leste artikler

Symptomer på utbrenthet.

Man blir ikke utbrent over natten. Snarere kommer symptomene gradvis og over tid. I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner kjenne det på kroppen. Les mer

Symptomer på stress.

Symptomene på stress er de samme som for angst. Stresset kanaliseres i kroppen på tre måter: 1) via stripete muskulatur, 2) gjennom glattmuskulatur, eller 3) som kognitive og perseptuelle forstyrrelser. Les mer

Symptomer på depresjon.

Vi har alle svingninger i humøret og gode og dårlige dager. Å være nedtrykt fra tid til annen er normalt, men når tomhet, mangel på energi og fortvilelse ikke gir slipp kan det være et tegn på depresjon. Les mer

Hvordan mestre sosial angst.

For å overvinne sosial angst er det flere ting man kan gjøre, feks: redusere angstsymptomene, bli bevisst egne følelser, bli bevisst egne intensjoner, samt utfordre dysfunksjonelle forsvarsmekanismer. Les mer

Nå ute: Effektiv selvhjelpsbok

Bli kvitt angst, stress og utbrenthet.

Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit.

Jeg har skrevet en lettlest selvhjelpsbok (på engelsk) som forklarer hvordan dette kan la seg gjøre. Den fås kjøpt på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle). Les mer om boka her >

Boken vil lære deg:

 • En effektiv angstreguleringsteknikk som roer ned angsten hvor og når som helst.
 • De psykologiske årsakene til angst, stress, panikkanfall, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, tvangstanker, og psykosomatiske plager.
 • Hva angst egentlig er (hint: angst betyr ikke at du er redd, angst er muskelspenninger som dekker over underliggende følelser).
 • Hvordan hjernen faktisk fungerer og hvorfor den utløser angst for å dekke over følelser.
 • Hvordan og hvorfor hjernen legger lokk på følelser (les: deprimerer dem), og hvordan man kan overvinne den depressive mekanismen som skaper og opprettholder depresjon og utbrenthet.
 • Hvordan sortere tanker og lette på all tankekjøret.
 • Hvordan finne sikkerhet i deg selv ved å komme i kontakt med følelsene dine.
 • Hvordan du kan øke energinivået ditt ved å konstruktivt bruke følelsene dine.
 • Hvordan du kan forbedre kommunikasjonen din med andre.
 • Hvordan du kan håndtere energityver og folk som stresser deg.
 • Hvordan du kan relatere med folk ved å være en person med integritet.
 • Hvordan du kan sette grenser for ovenfor andre og bruke din naturlige styrke uten dårlig samvittighet.
 • Hvordan du kan få bedre selvtillit og selvfølelse.
 • Hvordan du kan unngå å hakke på deg selv og tvile på enhver beslutning du tar.
 • Hvordan få bedre søvn ved å lære kroppen å slappe av i muskulaturen og roe ned tankekjør og bekymringer.

 

Psykologisk kunnskap og verktøy presentert på en lettfattelig måte.

Mange er ulykkelige og sliter med angst, stress, utbrenthet, depresjon, nervøsitet, sosial angst, prestasjonsangst, fysiske smerter, lavt energinivå, kjedsomhet, kontinuerlige bekymringer, tankekjør, manglende entusiasme og mening i livet, eller problemer i relasjonene med andre.

Som oftest forstår de ikke hva som driver disse symptomene og ikke klar over de psykologiske mekanismene som gjør at kroppen enten blir anspent og urolig av seg selv (les: angst) eller mister energi (les: depresjon) og hvordan dette påvirker både tanker og følelser negativt.

I boka blir det forklart på en enkel måte hvordan angstmekanismen skaper ulike former og symptomer for angst og stress, og hvordan man kan overvinne denne automatiske angstresponsen en gang for alle.

Det blir også forklart hvordan den depressive mekanismen i kroppen skaper både utbrenthet og depresjon og hva man kan gjøre for å overvinne den og få energi og mening tilbake i livet sitt.

Boka inneholder teknikker og øvelser som gjør prosessen med å overvinne de ulike symptomene lettere og mer forståelig.

Reconnect to Your Core er tilgjengelig på Amazon.com både i papirutgave og som e-bok (Kindle).